منفعت های حمام گرفتن

پورسینا در باره منافع حمام گرفتن ،چگونه حمام گرفتن،و به چه نوع حمام رفتن سخنان ویژهای دارد که شاید در جاهای دیگر نخوانده باشیم.او میزان ماندن در حمام، طرز شستشوی بدنرا شرح می دهد و در ضمن توضیح می دهد که حمام از چه ویژگیهایی باید برخوردار باش.آنانی که بیماری دارند می توانند از راهنماییهای این پزشک دانشمند و تیزهوش ایرانی بهره مند شوند.

 "سخن ما با كساني نيست كه پاك و پاكيزه اند و نيازي به گرمابه رفتن ندارند . گفتار ما با كسانياست كه نياز مبرم به استحمام دارند تا حرارت لطيف وتري معتدل را براي مزاج خودكسب كنند .

چنين كساني نبايدوقت زيادي را در گرمابه بگذرانند و وقتي در تشت حمام نشستند، آنقدر در نشينند كه پوستشان به رنگ سرخ در آید و باد كند و وقتي بر اثر آب گرمابه شروع به تحليل رفتن كردند از آن بيرون آيند .

در هنگام شستشويبايدآب راپيرامون خود بپراكنند تاهوا رانمناك كند و بايد هرچه زودترخود را شستشو دهند و بيرون آيند.

ورزشكارتا موقعي كه كاملاً نياسوده است نبايد به حمام رود.
چگونگي گرمابه ها و دستوررفتن به گرمابه را قبلاً شرح دادهايم . آنچه ميخواهيم در اينجا توصيه كنيم
اين است كه :
برهمه كساني كه به حمام ميروند لازم است به تدريج داخل گرمابه شوند و در گرمخانه آن چندان بمانند تا مواد 
دفعي بگُدازند و بدن آسايش يابد و براي غذا پذيرا باشد ولي نبايد چندان دير كنند تا كسل شوند.

و توقّف در حمام نباید چنان طول نكشد كه به ناتواني رسند و سرانجام بر اثر ناتواني به تبهاي عفوني گرفتار آيند.

كسي كه ميخواهدبا استحمام فربهي يابد با شكم سير بايد به گرمابه برود . ليكن از آنجا كه رفتن به گرمابه با شكم سير آسيب انسداد مجاري را در پي دارد، كسي كه گرم مزاج است براي جلوگيري از اين انسداد، اسكنجبين تناول نمايد و اگر سرد 
مزاج است غذاهاي پونهاي و فلفلي برايش مفيد خواهد بود . كسي كه فربه است و ميخواهدفربهي به تحليل رود و 
بدن لاغر شود بايد با شكم تهي به گرمابه رود و در آنجا زياد بنشيند . كسي كه بهداشت را مراعات ميكند بايد بعد
از نوعي هضم كه در معده و كبد رخ داده است به گرمابه آيد .كسي كه بيم دارد بر اثر گرمابه رفتن صفرايش جوش آورد و ناشتا به گرمابه ميرود بايد قبل از شستشوي، غذاي لطيف تناول كند 
كسي كه گرم مزاج است و زهره دارد و نميتواند از گرمابه رفتن صرفنظر كند نبايد به هيچ وجه داخل گرمخانه شود و بهتر است در اثناي ماندن در گرمابه خود را با نان خيس شده در آب ميوه و يا گلاب سرگرم كند و تا در گرمابه است و موقعي ك ه از آنجابيرون ميآيد نبايدنوشابه سرد بنوشد، زيرا سوراخهاي ريزبدن در آن حالت باز شدهاند و سرما بدون درنگ از طريق آنها خود را به اندامهاي اصلي ميرساند و نيروها را نابود ميكند 
همچنين بايد از هر گرمي بسيار گرم و بويژه آب بسيار گرم بپرهيزد، زيرابيم آن میرود كه بر اثر تناول آن، گرمي
به اندامهاي اصلي برسد و سل و دق(تب لازم) را به بار آورد و اگرتازه از حمام بيرون آمده است سرش بايدپوشيده باشد و 
بدن را در دسترس سرما قرار ندهد."

باید توجه داشت که آن زمانها هنوز بشر به کشف میکروب موفق نشده بود ولی با این وصف پور سینا و محمد ذکریای رازی بیشتر انواع تبها را به منشا

"اگر وقت استحمام زمان رطوبت و باراني باشد بايد در موقع بيرون آمدن از حمام م خود را در لباس بپيچد.گرمابه رفتن براي اشخاص تبدار در حالت تب و براي كساني كه بيماري جدايي انداز و يا ورم دارندممنوع است.

تو قبلاً اين را ياد گرفتي كه گرمابه گرميبخش و سردي دهنده و نم بخش و خشك كننده و سودمند و  ضمنا زيان آور است."

پور سینا می گوید استحمام فوايدی دارد که عبارتند از!
خواب آوري، گشادگي، رنگ زدايي، پختگي، گداختن و غذا بالا آوردن. گرمابه آنچه را كه گداختني استميگدازد و آنچه را تكاندني است ميتكاند و اين پخت و گداخت و تكاندن را بر مراد طبيعت انجام ميدهد . 
استحمام اسهال را بند ميآورد و خستگي را از بين ميبرد.

با توجه به نوع گرمابه های آن زمان پور سینا زیانهای استحمام مکرر ر ا نیز شرح داده است!
زياده روي در استحمام و گرمابه نشيني قلب را ناتوان ميكند و انسان را به غش و تهوع دچار ميسازد و موادآرام گرفته را برميانگيزد، به حركت در ميآورد وپذيراي تعفّن ميكند و اين مواد روبه تخليه ميآورند و به سوي اندامهاي میروند."

شستشوي بدن با آب سرد براي كساني مناسب است كه از هر حيث تندرست باشند وسن، نيرو و هيئتشان نيز براي اين كار مناسب باشد وقت شستشو با آب سرد نيز بايد مناسب باشد. براي كساني كه مبتلا بهبيماري تخمه، قي، اسهال، شب بيداري و انواع سرما خوردگيها هستند شستشو با آب سرد مطلوب نيست . اين كاربراي بچه ها و پيران نيزشايسته نيست .

كسي كه تن خود را با آب سرد ميشويد بايد وقتي اين كار را انجام دهد كه تن داراي نشاط است و جنبشهاي آن كاملاً طبيعي است.
گاهي بعد از شستشوي با آب گرم، تن را با آب سردآشنا ميكنند تاپوست نيرو يابد و گرماي غريزي متوقف شود و خارج نگردد. كساني كه به اين منظور آب سرد برخود ميپاشند بايد بدانند كه آب نبايد بسيار سرد باشد ولزوم اعتدال در سردي را مراعات كنند. گاهي ورزشكار آن بعد از انجام ورزش اين كار را انجام ميدهند، دراين صورت بايد قبل از شروع به ورزش بيشتر از اندازه عادي خود را مالش دهند ولي تن به روغن اندودن در همان حد عادي باشد و بايد ورزش را كه بعد از مالش و اندودن تن به روغن صورت ميگيردبه اعتدال و سريعتر از حالت عادي و به طور تدريجي انجام دهند و آنگاه ميتوانند بعد از ورزش خود را با آب سرد بشويند، به طوري كه آب سرديكدفعه تمام اندامها را در برگيردتا هر اندامي نصيب خود را همزمان با اندامهاي ديگر به دست آورد . آنگاهورزشكارتا وقتي كه احساس نشاط ميكند و تحمل آب را دارد در آن بماند و همين كه حالت فَراشا (لرز) احساس كرد بيرون آيد و بعد از بيرون آمدن همانطور كه توصيه ميكنيم تن را مالش دهد، به غذاي خود بيفزايد و از نوشيدني بكاهد، رنگ پوست و حرارت خود را بررسي كند و چن انچه به سرعت به رنگ و حرارت طبيعي بازگشت معلوم خواهد شد كه وقت گذراني در آب سرد مناسب حال بوده است و اگر برگشت رنگ و حرارت سست تر از حالت طبيعي انجام گرفت، بايد بداند كه بيشتر از حد لازم در آب سردمانده است . پس در روز دوم اين اشتباه راتكرار نميكند و به حد اعتدال در آب سرد ميماند.
كسي كه خود را با آب سرد شسته و تن را مالش داده است و رنگ و حرارت خود را بازيافته استبخواهد براي بار دوّم در آب سرد برود بهتر است اين كار را به تدريج انجام دهد . عادت كردن به آب سرد بايداولين بار در گرمترين روز تابستان و در هنگام گرماي شديد نيمروز شروع گردد. اين كار نبايد در روزي كه بادهست و همچنين نبايد بعد از جماع و بعد از غذا خوردن و پيش از هضم غذا، بعد از استفراغ و قَي و يا در حالت اسهال و يا شب زنده داري باشد.

در اين شستشوتن و معده نبايدناتواني داشته باشند . رفتن به آب سرد برايورزشكار بعد از انجام ورزش مطلوب نيست، مگر اينكه جسم او بسيار نيرومند باشد و دستورات ما را عمل كند همانطور كه گفتيم وقتي آب سرد بر اندامها ميآيد حرارت غريزي را به طورآني به درون ميراند و بعداً به آن نيرو می دهد."

 

گرمابه ,بايد ,حمام ,انجام ,كساني ,رفتن ,براي كساني ,گرمابه رفتن ,مناسب باشد ,انجام ورزش ,اندامهاي اصلي منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تخفیفان ICEDOTA کلینیک من دانلود رایگان پرسنامه معرفی کالا فروشگاهی سرای آرامش آریا قالیشویی ادیب هیئت زوارالعباس ع -شیراز روستای گردخون