دستورات كلّي در باره سالمندان 
=====================

 در دوران سـالمندي بايـد بـه تغييـرات پوسـتي (كـاهش رطوبـت ، كـاهش خاصـيت 
ارتجاعي، كاهش تغذيه و خونرساني پوست و كاهش حساسيت پوستي نسبت بـه لمـس ، 
درد و حرارت ) توجه نمود

چرا كه بيمار آسيب پذير تر شده و در معرض احتمال زخمهاي پوستي قرار خواهد گرفت.


.تغييرات قبلي ريوي د ر ضمن توانبخشي سالمندان بسيار حائز اهميـت هـستند چـرا كـه كاهش ظرفيت قلبي و قدرت انقباضي قلب و كاهش در ميزان ضربان قلـب در پاسـخ بـه فعاليت هاي ورزشي مي تواند در حين توانبخشي مسئله ساز شود . بايد دانست كه عمـدة نواقص عملكردي ثانويه به اختلالات قلبي – ريوي ناشي از ب يماريهاي زمينه اي هستند و 
نه خود پديده سالمندي و تغييرات متعاقب آن .


تغييرات ايجاد شده در سيستم ادراري از جمله : تكرار ادرار، احتبـاس و تـأخير در شـروع ادرار،شب ادراري، (كه شايعترين مشكلات اين سيستم درهردوجنس هستند )ناشي ازتغييرآناتوميك وفيزيولوژيك كليه ها ومث انه بدنبال روندكهنسالي مي باشند.كاهش ظرفيت مثانه و افزايش حجم باقيمانده ادرار در آن در اثرهيپرتروفي پروستات در مردان مسن و كاهش 
كليرنس كراتينين از مشكلات شايع اين سيستم مي باشند كه بايد به آنها توجه داشت.


وضعيت آب (هيدراسيون) بدن: چون افراد مسن تقريباً 25 %كـاهش در ميـزان احـساس تشنگي در مقايسه با افراد جوان دارد ، در ضمن اقدامات توانبخشي اگر در موقعيتي قـرار گيرند كه كاهش دسترسي به آب داشته باشند افزايش ريسك دهيدراتاسيون يا كـم آبـي را بهمراه خواهند داشت . بعلاوه بايد توجه كرد كه مصرف داروهاي ديورتيك (ادرار آور) و 
مسهل نيز نياز به آب افراد مسن را زيادتر مي كند . 
9 -وضعيت تعادل گرمايي بدن : در افراد مـسن سيـستم تنظـيم دمـاي بـدن دچـار اخـتلال مي شود كه آنها رامستعد به هيپرترمي يا هيپوترمي مي كند لذا بايد ضمن كنترل مناسب و تنظيم دماي محيط زندگي به اين مسئله در جريان اقدامات توانبخشي كاملاً آگاه بود.


-تمرينات بدني (ورزش) : تأكيد بر اين است كه استفاده از ظرفيتهاي فيزيكـي فـرد بـراي جلوگيري از هدر رفتن آنها ، بسيار ضروري است بعبـارتي مطـابق بـا اصـل "  از آن استفاده کن و الا از دستش می دهی" اصولا  « كاهش عملكردهـايفيزيولوژيـك در افرادمـسن بـدنبال پروسـه كهنـسالي ، حتمي الوقوع نبوده بلكه ناشي از عدم فعالیت است است .

به نقل از کتاب طب سالمندی و کهنسالی

گردآوری: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان با همکاری مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان

نویسندگان: دکتر هادی شجاعی، دکتر شهربانو مقصود نیا و همکاران

چاپ اول تابستان 1384

 

پور سینا در کتاب قانون فصلی را به بزرگسالان و کهنسالان اختصاص داده و در باره آن گفتگو کرده  و دستورات مختصر و مفید زیر را می دهد که با طب سالمندی امروزی همخوانی زیادی دارد.


برنامه سلامت (بهداشت) سالخوردگان شامل دستورهاي زير است :
• به كار بردن هر چيزي كه گرم كننده و رطوبت دهنده است.
• خواب زياد و بيشتر از جوانان در بستر ماندن.
• نياز به غذا و شستشوي بيشتر از جوانان.
• سعي دايم در دفع ادرار.
• غفلت نكردن در بيرون راندن بلغم از معده. اين دفع بايد از طريق روده و مثانه صورت گيرد.
• حفظ لينت در دستگاه گوارش .
• مالش معتدل با اندودن تن به روغن كه از لحاظ كيفي و كمي براي آنان سودمند است.
• سواركاري كه براي پيران مطلوب است و اگر ممكن نشد، پياده روي.
• اشخاص پيركه ضعفيف هستند، هر روز بايد ماساژ را به دفعات تكرار كنند و پشت خم سازند.
• استعمال عطر براي بدن، بويژه عطر گرم معتدل.
• ماليدن روغن به تن بعد از بيدار شدن، تا نيروي حيواني را بيدار سازد و پياده روي و سواركاري بعد از آن.


فصل دوم: دستور غذايي 
تغذيه سالخوردگان بايد به فواصل كم انجام گيرد و هروعده غذايي در دو بار يا سه بار به حسب هضم و 
نيرو و يا ناتواني دستگاه گوارش انجام گيرد.

پيران بايد درساعت سه نان برشته خوب با عسل بخورند، در ساعتهفت، بعد از استحمام چيزي تناول كنند كه شكم را نرم نگهدارد ـ اين مواد را بعداً ذكر خواهيم كرد ـ

بعدنزديك شب خوراك خوب ومغذّي بخورند. اگر شخص سالخورده نيرومند باشدكمي بيشتر غذا بخورد . اشخاص پيرنبايد
هيچ غذاي غليظي را كه سودا و بلغم ميآورد بخورند و همچنين نبايد خوراك تندمزه خشكيآورنظير آبكامه وادويه را ـ مگربه توصيه پزشك و به قصد مداوا ـ بخورند .

اگر غذاهاي سودايي و بلغم آور مانند موادشورطعم، بادمجان،گوشت خشكيده، گوشت شكار، گوشت ماهي سفت، هندوانه و خيارچنبر خوردند و يا اگر غذاهاي خشكيآور نظير آبكامه، ماهيهاي ريز نمك زده وقهوه ميل كردند بايد با تناول غذاهاي مخالف آنها تداوي شوند .

بايد ,كاهش ,توانبخشي ,افراد ,بيشتر ,بخورند ,انجام گيرد ,دستگاه گوارش ,اقدامات توانبخشي منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان لیست قیمت های فلزیاب در تهران 09102181088 فیلمودین طلبه یار بهترین سایت خبرهای روزانه بورس تهران بیا برا خرید میلیونرشو کوچه بازاری فروشگاه اینترنتی دایان شاپ